Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล "โรคเบาหวาน"

โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือตัวรับอินซูลินที่ผิวเซลล์เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน อินซูลินเป็นสารที่ช่วยในการนำน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และอินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปกติ นอกจากนี้ ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาก เป็นระยะเวลานาน ๆ จะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และระบบประสาทส่วนปลาย และถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่อาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา ภาวะแทรกซ้อนทางไต หรือแผลเรื้อรังจากเบาหวาน เป็นต้น ในผู้ป่วยเบาหวาน เม็ดเลือดขาวหลั่งสาร TNF-อัลฟ่า, INF-y และ IL-17 มากไปจนเกินความสมดุล โดย TNF-อัลฟ่า และ INF-y จะเข้าไปทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อน จนทำให้สร้างอินซูลินได้น้อยลง (เบาหวานชนิดที่ 1) และสารทั้งสองนี้ ยังทำให้เกิดสภาวะดื้อต่ออินซูลิของเซลล์ (เบาหวานชนิดที่ 2) ส่วน IL-17 จะทำให้สภาวะการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้น จึงทำให้เบาหวาน ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นด้วย